ALGEMENE VOORWAARDEN PARADISE CITY FESTIVAL 

Artikel 1 : Definities 

Algemene Voorwaarden: Het geheel van de juridische teksten op de Website, inclusief huidige algemene voorwaarden en, desgevallend, verkoopsvoorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy en Proclaimer. 

Beheerder: Persoon verantwoordelijk voor het beheer van de Website en de aangeboden diensten met uitzondering van deze die uitdrukkelijk worden verleend door andere personen (bv. Paylogic). In casu is de persoon van de Beheerder dezelfde als die van de Organisator. 

Domein: Deel van het Domein van het Kasteel de Ribaucourt gelegen te 1820 Perk, Kasteelhoekstraat 1 in België dat de Organisator zal aanduiden als zijnde toegankelijk voor de Festivalgangers tijdens het Evenement. Het Domein kan tevens worden aangeduid als het Festivalterrein. 

Evenement: Het festival dat onder de noemer “Paradise City” plaats zal vinden op vrijdag 28 Juni 2024 (van vrijdag 14u00 tot zaterdag 01u00), zaterdag 29 Juni 2024 (van zaterdag 12u00 tot zondag 01u00) en op zondag 30 Juni 2024 (van zondag 12u00 tot zondag 23u00) op het Domein en dat, onder andere, wordt gepromoot langs de Website.

Festivalganger: Persoon die op een rechtmatige wijze deelneemt aan het Evenement. De Festivalganger kan tevens, afhankelijk van de context, ook worden aangewezen als “Koper”. 

Gebruiker: Eenieder die de Website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op het verkrijgen van de aangeboden diensten. 

Klachten: Klachten omtrent het gebruik van de Website en/of de diensten die op de Website worden aangeboden worden rechtstreeks gericht aan de Organisator op diens adres (PARADISE CITY BVBA, Clovislaan 23, 1000 BRUSSEL) of op diens e-mail adres (info@paradisecity.be). Desgevallend zal de Organisator die Klachten overmaken aan de verantwoordelijke personen. 

Organisator : Persoon verantwoordelijk voor de organisatie van het Evenement. De Organisator is de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Paradise City met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Clovislaan 23 en met ondernemingsnummer 0422.500.029. Contact: info@paradisecity.be 

Paradise City BVBA: De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Paradise City met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL Clovislaan 23 en met ondernemingsnummer 0422.500.029. Contact: info@paradisecity.be Zij is tevens de Beheerder van de Website en de Organisator. 

Paylogic: Verantwoordelijke voor het betalingsplatform opgenomen op de Website waarlangs een Gebruiker Toegangstickets en Food and Drink Credits kan kopen voor het Evenement. 

Toegangsticket: Officieel en geldig festivalticket dat toegang verschaft tot één of meerdere dagen van het Evenement afhankelijk van de keuze gemaakt door de Koper (combiticket of dagticket). 

Website: Website (http://paradisecity.be), inclusief sub-domeinen.

Artikel 2: Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden en onderschrijving 

De Algemene Voorwaarden regelen ieder gebruik van de Website, inclusief de diensten die via de Website worden aangeboden en gelden in het kader van de aankoop van het Toegangsticket. Zodra men als Gebruiker de Website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als Gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene Voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon. 

De Beheerder kan ten allen tijde beslissen de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. 

De Gebruiker en de Festivalganger verbinden er zich toe om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3: Gebruik van de Website 

Iedere Gebruiker van de Website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is. De Website is te bezoeken op ‘as is’-basis, dus zonder enige (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde. Alle nodige en redelijke maatregelen werden genomen om de goede werking en veiligheid van de Website te garanderen zonder dat evenwel absolute garanties gegeven kunnen worden. Het is dus mogelijk dat de Gebruiker schade lijdt ten gevolge van ‘errors’ en/of virussen of gelijkaardige schadelijke componenten die de Website en/of servers teisteren. De Beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website, inclusief haar diensten en dit inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks. 

Daarnaast wordt de Website aangeboden op ‘as available’-basis. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Website en de aangeboden diensten. Alle redelijke maatregelen zullen genomen worden om het risico van storingen en/of onderbrekingen tot een minimum te beperken, maar de Beheerder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de Website en haar diensten. 

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud via de Website kan worden gedownload. Iedere download van de Website is steeds op eigen risico en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker. 

Gebruikers en derden moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van deze Website in gevaar kunnen brengen. In geval een dergelijke handeling de goede werking en/of het veilige karakter van de Website (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van de Website leidt, is de verantwoordelijke persoon als enige persoonlijk en integraal aansprakelijk voor iedere veroorzaakte schade. Indien de verantwoordelijke persoon een Gebruiker is, heeft hij een vrijwaringsplicht ten aanzien van Paradise City BVBA voor eventuele vorderingen die door derden ten hare aanzien worden geformuleerd. 

Tenslotte bevat de Website heel wat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder de feitelijke controle van Paradise City BVBA staan. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat Paradise City BVBA (impliciet) akkoord gaat met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker. Paradise City BVBA is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit. 

Artikel 4: Informatie op de Website 

Paradise City BVBA besteedt de grootste zorg aan de Website en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat ze de nodige maatregelen neemt om de Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. Ze kan de Website en haar inhoud dus steeds, zonder voorafgaande aankondiging wijzigen, aanvullen of verwijderen. 

Toch kunnen er geen garanties gegeven worden omtrent de kwaliteit van informatie op de Website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. Paradise City BVBA is bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de Gebruiker neemt op basis van de informatie op de Website. Zo verschijnen er op de Website ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet Paradise City BVBA, zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Paradise City BVBA is niet verplicht deze inhoud voorafgaandelijk te controleren, zelfs indien ze de inhoud zelf op de Website plaatst. 

In het geval dat bepaalde inhoud op de Website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, wordt er verzocht om dit zo spoedig mogelijk te melden aan Paradise City BVBA zodat ze de gepaste maatregelen kan nemen. 

Artikel 5: Privacy beleid 

Navolgend Privacy Beleid is van toepassing op de Website en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Paradise City BVBA. 

Dit Privacy Beleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. (“de Privacy Wet ”). 

5.1. Verantwoordelijke voor de verwerking 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Paradise City BVBA, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL Clovislaan 23 en met ondernemingsnummer 0422.500.029. 

Paradise City BVBA maakt daarenboven gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Paradise City BVBA en voor de goede technische werking van de Website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier niet onder. 

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 van de Privacy Wet. 

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. 

De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken. 

5.2. Aard van de verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking 

De Website kan vrij bezocht worden en daarbij kan informatie worden geraadpleegd omtrent de organisatie, programmatie en bijkomende diensten, zonder dat daarvoor persoonsgegevens dienen te worden verstrekt. In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. De verwerking van persoonsgegevens van de Gebruikers die de Website bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, met name de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, die automatisch naar de Website worden gestuurd (zoals bvb. een IP-adres). De surfgegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd maar kunnen wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd. 

Verder registreert en verwerkt Paradise City BVBA de persoonsgegevens die vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op de Website en van de diensten die via de Website worden aangeboden, zoals, in voorkomend geval, aanmelding voor de Website, aanmelding voor de nieuwsbrief of mailinglijst, de aankoop van producten of diensten via de Website, … De door Paradise City BVBA geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen namen en contactgegevens zoals naam en voornaam, geslacht, huisadres, geboortedatum, e-mailadres en andere optionele gegevens. Telkens de Gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal Paradise City BVBA deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website worden enerzijds door Paradise City BVBA verwerkt om de werking van de Website te optimaliseren en anderzijds voor administratieve en contractuele doeleinden, met name voor de levering van de diensten en de functionaliteiten die op de Website worden aangeboden en door de Gebruiker zijn aangevraagd. Bij ticketverkoop, wedstrijden, nieuwsbrieven en anderen verwerkt Paradise City BVBA de verstrekte persoonsgegevens om de Gebruiker, indien nodig, te contacteren. Deze gegevens worden uiteraard niet langer bewaard dan nodig. Indien er een registratie plaatsvindt om aangeboden diensten te ontvangen, worden de verzamelde persoonsgegevens verwerkt om ook weer met de Gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening aan te bieden. Deze diensten bevatten desgevallend onderdelen zoals de nieuwsbrief en de community. Uiteindelijk is het ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om de Gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Paradise City BVBA . 

5.3. Toestemming van de Gebruiker 

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de Gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan Paradise City BVBA om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden. Deze toestemming omvat tevens de toelating om de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de houders van de intellectuele rechten op het Evenement en op het merk Paradise City, alsook door de titularissen van de domeinnamen van de Website. 

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van ontvangers, geeft Paradise City BVBA geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien Paradise City BVBA toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de Gebruiker gevestigd. Bovenstaande is eveneens van toepassing bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker buiten de Europese Unie. 

5.4. Beveiliging van de persoonsgegevens 

De via de Website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door Paradise City BVBA beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van Paradise City BVBA die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. 

5.5. Gebruik van cookies 

De Website kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’, kleine stukjes data die doorgestuurd worden en bewaard worden op de computer van de Gebruiker. Deze data worden bij ieder bezoek van de Website teruggestuurd naar de Website om zo de identiteit van de Gebruiker te verifiëren. Op die manier wordt het gebruik van de Website geoptimaliseerd en dient de Gebruiker zijn gegevens niet bij elk bezoek aan de Website opnieuw in te voeren. De cookies geven Paradise City BVBA geen enkele controle over de computer van de Gebruiker. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op de computer van de Gebruiker, noch om de activiteiten van de Gebruiker na te gaan. 

Zelf beschikt de Gebruiker over de mogelijkheid om de instellingen van haar/zijn browser omtrent cookies te configureren. Zo kan de Gebruiker de browser onder meer zo configureren dat deze, telkens er een cookie wordt aangemaakt, de Gebruiker er ook van informeert. Het blokkeren van cookies kan echter met zich meebrengen dat de Website minder goed te gebruiken is en dat de Gebruiker niet optimaal van alle aangeboden functionaliteiten en diensten gebruik kan maken. 

5.6. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens 

De Gebruiker beschikt overeenkomstig de bepalingen van de Privacy Wet over het recht haar/zijn persoonsgegevens die Paradise City BVBA verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen. De Gebruiker beschikt ook over het recht om haar/zijn persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van Paradise City BVBA, alsmede om op rechtmatige gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van haar/zijn gegevens. De Gebruiker die beroep wil doen op zijn rechten moet dit steeds schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd aan Paradise City BVBA kenbaar maken via een gedagtekend en ondertekend verzoek waarin zij/hij zijn identiteit bewijst. 

Bij vragen over de verwerking van de persoonsgegevens door Paradise City BVBA of indien men gebruik wil maken van de rechten waarover men beschikt op grond van de Privacy Wet, dient contact opgenomen te worden met Paradise City BVBA, Clovislaan 23, 1000 Brussel, België (info@paradisecity.be) 

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om de Gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Paradise City BVBA , kan - indien men dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen- dit gemeld worden aan de webmaster van de Website. Ook zal in elke informatiemail die Paradise City BVBA een link worden geplaatst om van nieuwsbrieven e.d. te kunnen uitschrijven. 

Artikel 6: Toegangsticket 

Langs het Toegangsticket wordt er toegang verschaft tot het Evenement afhankelijk van de keuze door de Koper (combi- of dagticket). 

Het Toegangsticket moet aan de ingang geruild worden voor een festivalbandje. Enkel met dit festivalbandje krijg je toegang tot het Festivalterrein. 

De Organisator is niet aansprakelijk voor het verlies of de diefstal van het Toegangsticket en/of het festivalbandje. In voorkomend geval zal er geen nieuw Toegangsticket of festivalbandje worden afgeleverd aan de Festivalganger noch zal enige terugbetaling worden uitgevoerd. 

De prijzen voor de Toegangstickets zijn deze zoals ze vermeld staan op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen, exclusief servicekosten). 

Een uitgedrukte prijs voor een Toegangsticket maakt geen garantie of verbintenis uit voor de toekomst. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en prijzen van de Toegangstickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. 

Bij gebrek aan onmiddellijke betaling is er geen reservatie van het Toegangsticket. De reservatie is definitief zodra de betaling is afgerond. Vanaf dat moment is de aankoop definitief, en is het Toegangsticket niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar behoudens artikel 11bis. 

Na de reservatie stuurt de Organisator een bevestigingsmail met de gevraagde Toegangstickets in bijlage in PDF bestand. Het PDF bestand dient te worden afgeprint en geldt als enig geldig Toegangsticket. 

De Koper is verplicht de bevestigingsmail na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten en deze te melden binnen de 7 (zeven) werkdagen aan Paradise City BVBA te 1000 BRUSSEL Clovislaan 23 bij gebreke waarvan elk recht tot verhaal vervalt (info@paradisecity.be). 

Enkel de eerste aanbieder van het originele Toegangsticket wordt toegang verleend tot het Evenement. 

De aanbieder moet in staat zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket. 

De houder van een gekopieerd Toegangsticket zal de toegang worden geweigerd. De Festivalganger is verantwoordelijk en dient erop toe te zien dat zijn Toegangsticket niet wordt gekopieerd. 

Als consument beschikt de Festivalganger niet over het recht om van de uitgevoerde aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd. 

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaart de Gebruiker als consument uitdrukkelijk dat hij geen recht meer heeft op de herroeping van zodra Paradise City BVBA de overeenkomst heeft uitgevoerd. De reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling. 

Toegangstickets kunnen enkel gekocht worden via de Website. 

Elke andere vorm van aankoop van een Toegangsticket is onofficieel en valt onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de Organisator. 

In geval een Toegangsticket niet door de Festivalganger langs de Website werd aangekocht behoudt de Organisator zich het recht voor om de Festivalganger de toegang tot het Evenement en dus ook tot het Festivalterrein te ontzeggen. Te dien einde behoudt de Organisator zich het recht voor om de identiteit van de Festivalganger te verifiëren bij de ingang tot het Festivalterrein. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd wordt de toegang tot het Evenement ontzegd zonder enig recht op terugbetaling van het Festivalticket of enige bijkomstige schadevergoeding. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een geldige identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden aanvaard. De bewakingswet is hier van toepassing. 

Het betreden van het Evenement gaat mogelijk gepaard met een aftasting door de security. 

Security heeft het recht om de houder van een Toegangsticket van hetzelfde geslacht te vragen voor een mogelijke aftasting en doorzoeking van de kleren en de bagage met de bedoeling om verboden voorwerpen te onderscheppen. Bij het vinden van zulke voorwerpen heeft security het recht deze in beslag te nemen. Indien de houder van een Toegangsticket weigert zich te onderwerpen aan een aftasting en/of doorzoeking van de kleren en de bagage zal hem de toegang tot het Evenement worden geweigerd. 

Paradise City BVBA heeft tevens het recht om Toegangstickets te annuleren zodra zij vaststelt dat Toegangstickets, ondanks het verbod, te koop worden aangeboden. Door de annulering wordt het Toegangsticket onbruikbaar, zelfs voor de initiële Koper. De annulering geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. Alle kosten die het gevolg zijn van de annulering zijn voor rekening van de Koper. 

Het betalingsplatform waarlangs de aankoop van het Toegangsticket gebeurt wordt beheerd door Paylogic die de verantwoordelijkheid draagt voor het veilige en correcte verloop van de aankooptransactie. 

Paylogic is een betrouwbare professional en de Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of tekortkoming die Paylogic toerekenbaar zijn. 

Ter gelegenheid van de aankoop van het Toegangsticket zal aan de Gebruiker tevens gevraagd worden de algemene voorwaarden van Paylogic te aanvaarden. 

Artikel 7: Food and Drink Credits 

De Gebruiker zal, ter gelegenheid van de aankoop van het Toegangsticket via de Website, de mogelijkheid hebben om “Food and Drink Credits” aan te kopen aan de voorwaarden uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen, exclusief servicekosten) op de Website. 

De “Food and Drink Credits” die ter gelegenheid van de aankoop van het Toegangsticket via de Website werden aangekocht zullen aan de ingang worden opgeladen op de chip die zich op het festivalbandje bevindt. “Food and Drink Credits” zullen eveneens kunnen aangekocht en opgeladen worden op het Festivalterrein, tijdens het Evenement, in de daartoe voorziene aankooppunten. 

De uitgedrukte voorwaarden voor “Food and Drink Credits” op de Website maken geen garantie of verbintenis uit voor de toekomst. De Organisator behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden van de “Food and Drink Credits” te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. 

Met het opgeladen festivalbandje kan de festivalganger vervolgens consumpties aankopen door het aan te bieden aan de verkopers van de voedsel- en drankstands op het Festivalterrein die de Credits dienovereenkomstig zullen debiteren. 

Niet geconsumeerde “Food and Drink Credits” zullen uitzonderlijk worden terugbetaald door de Organisator door zich, op de website (http://paradisecity.be) te begeven, en het daarop hernomen elektronisch formulier (met onder andere de melding van het rekeningnummer waarop het saldo van de “Food and Drink Credits” zullen kunnen worden gestort) in te vullen binnen de aangegeven tijdslimiet, en door de administratieve kosten voor de terugbetaling te betalen. 

“Food and Drink Credits” aangekocht voor één editie van het Evenement zullen niet kunnen gebruikt worden ter gelegenheid van latere evenementen. 

Artikel 8: Intellectuele eigendom en portretrechten 

De Website en haar inhoud, in de heel ruime zin van het woord (foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, enz). worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van de Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op de Websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. 

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de Websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. 

Het is de Gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de voorgaande uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. 

Door deel te nemen aan het Evenement en door zich op het Festivalterrein te begeven draagt de Festivalganger zijn portretrechten over. De Festivalganger doet dan ook volledig afstand van elk verhaal ten aanzien van de Organisator ter gelegenheid van het nemen of het verspreiden van zijn beeltenis/portret (foto’s of video) op de Website of ieder ander medium, al dan niet voor promotionele doeleinden. 

Foto's of films gemaakt door de Festivalganger op het terrein kunnen niet worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van de Organisator. 

Artikel 9: Gedragscode 

Enkel de eerste aanbieder van het originele Toegangsticket krijgt toegang tot het Festivalterrein. De houder van een gekopieerd Festivalticket zal de toegang worden geweigerd. De Festivalganger zal er dan ook op toezien dat niemand zijn Toegangsticket kan kopiëren. 

Zijn verboden op het Festivalterrein, zonder dat deze lijst exhaustief of beperkend is: - flessen met opgeschroefde doppen; 

- deodorant of parfum in grote flessen of spuitbussen (cosmetische producten in kleine flesjes zijn wel toegestaan – max. 50ml); 

- medicatie zonder legitimatie door een medisch attest; 

- glas; 

- blikjes en conserven; 

- camelbags; 

- scherpe voorwerpen; 

- wapens; 

- alcohol; 

- dieren; 

- professionele geluids-, film-, video- en fotoapparatuur (andere dan smartphones); - selfie-sticks; 

- vuurtjes; 

- vuurwerk; 

- Bankjes, (klap)stoelen; 

- Paraplu’s; 

- gasflessen of –containers; 

- lasers; 

- drones; 

- Spandoeken of voorwerpen met discriminerend en/ of provocerende teksten en/ of uitingen dat gebruikt kan worden als middel om de openbare vrede te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of het toebrengen van schade aan personen en goederen 

- en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. 

Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast, bij weigering wordt de toegang verboden. 

De Festivalganger zal zich te allen tijde conformeren tot de richtlijnen die hem worden gegeven door de Organisator of zijn medewerkers, hierin begrepen de veiligheidsagenten. 

De Organisator, zijn medewerkers, de stagehosts, de artiesten, hun agenten en bedienden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. 

Officiële verkoop van festivalmerchandise gebeurt alleen op het Festivalterrein. 

Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van/ op het Festivalterrein tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt. 

Flyeren op, rond en in de buurt van het festival is verboden bij politieverordening. Het is de Festivalgangers verboden wat dan ook te verkopen op en rond het Festivalterrein. 

De verkoop van eten, drank, merchandising en andere is uitsluitend voorbehouden voor personen (fysische personen of rechtspersonen) die daartoe zijn gerechtigd door de Organisator. 

Door de aankoop van een Toegangsticket bevestigt de Festivalganger uitdrukkelijk dat hij zich aan het festivalreglement, hierin begrepen de huidige gedragscode zal verbinden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. De Organisator behoudt zich het recht voor om eenieder ten allen tijde de toegang tot het Festivalterrein te ontzeggen of hem hiervan te verwijderen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien er een inbreuk op het reglement of de huidige Algemene Voorwaarden wordt begaan, is de Festivalganger daar de enige verantwoordelijk voor. De Festivalganger dient de Organisator, zijn medewerkers, de stagehosts, de artiesten hun agenten en bedienden, te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van een inbreuk op de Algemene Voorwaarden en op de gemene zorgvuldigheidsnorm, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behoudt de Organisator zich het recht voor om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen. 

Artikel 10: Drugsbeleid 

Drugbezit en –gebruik is verboden op het Festivalterrein. Alvorens het Festivalterrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast, bij weigering wordt de toegang verboden. Wie de regels overtreedt, wordt de verdere toegang tot het Festivalterrein ontzegd. De ordediensten worden zonder uitzondering onmiddellijk verwittigd. Zware overtreders kunnen gerechtelijk vervolgd worden. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid – afgelasting – overmacht - programmawijzigingen 

Behoudens in geval van het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst uitmaakt zijn de Organisator, zijn aangestelden of zijn lasthebbers enkel aansprakelijk voor iedere aan hen toerekenbare tekortkoming in geval van opzet en grove schuld, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft. 

Buiten het geval van lichamelijke letsels en overlijden is de totale aansprakelijkheid van de Organisator, zijn aangestelden of lasthebbers in geval van de directe schade in elk geval beperkt tot vergoeding en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het Toegangsticket en voor iedere vorm van indirecte schade is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. 

De aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de Organisator om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. 

De Organisator is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners inclusief Paylogic. 

Iedere derde partij (inclusief Festivalgangers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de Organisator, inclusief haar medewerkers en haar partners, in het gedrang brengt, moet die personen integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van slachtoffers en personen die schade hebben geleden. De vrijwaringsplicht betekent dat de Festivalganger steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de Organisator, inclusief haar medewerkers en haar partners, wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen. 

Bij afgelasting van het Evenement zal de ticketprijs worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan. 

Evenwel, indien de afgelasting het gevolg is van overmacht - dit is iedere situatie buiten de wil van de Organisator om die hem, zelfs tijdelijk, verhindert zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren - is de Organisator niet verplicht het Evenement te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens artikel 11bis. 

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Toegangsticket. In geval van wijziging van het programma zal de Organisator trachten, naar best vermogen, een alternatief te bieden. 

Artikel 11bis : afgelasting wegens Covid-19 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 (inclusief de wijzigingen die werden doorgevoerd op 7 april 2020). Het Ministerieel Besluit geeft regels omtrent restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Het Ministerieel Besluit is hier terug te lezen: Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op tickets die toegang bieden tot het evenement Paradise City festival van Paradise City aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals drankbonnen en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht. 

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets van de originele bestelling. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Paradise City en de Klant. 

1) Indien de Klant voor een volledige donatie kiest 

Indien een evenement van Paradise City niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot het desbetreffende evenement van Paradise City om te zetten naar een schenking aan Paradise City. 

De bestaande overeenkomst tussen Paradise City en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het terugbetalingsbedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele bestelling oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een schenking aan Paradise City. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Paradise City en de Klant. 

2) Indien de Klant voor een voucher kiest 

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon). 

De bestaande overeenkomst tussen Paradise City en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze gewijzigd. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar originele bestelling wordt geannuleerd en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat door deze keuze zijn/haar recht op de terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, vervalt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij een voucher krijgt. 

De voucher zal middels een voucher code verstuurd worden naar het emailadres waarmee de originele aankoop gedaan is. 

De email met de voucher code zal vanaf juni 2020 (of eerder indien mogelijk) gestuurd worden naar de Klant. 

Er worden geen kost in rekening gebracht voor het afleveren van de voucher. De voucher vermeldt dat hij werd afgeleverd als gevolg van de Coronacrisis. 

De waarde (het tegoed) van de voucher omvat de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald. 

De waarde van de voucher kan gedurende twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement worden gebruikt voor de aankoop van een product van Paradise City. 

Aan de Klant wordt geen toeslag aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement. 

Indien de voucherwaarde niet toereikend is voor de nieuwe bestelling, zal het verschil bijbetaald dienen te worden door de Klant. Indien de voucherwaarde groter is dan de nieuwe bestelling, zal het restant uitgekeerd worden als nieuwe voucher aan deze Klant. 

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal de voucherwaarde verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van de oorspronkelijke voucherwaarde zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke voucherwaarde bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR tegoed op de voucher komen te staan. 

3) Indien de Klant voor een terugbetaling kiest 

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis wordt geannuleerd (dat wil zeggen niet kan worden verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum en een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode ook niet kan worden georganiseerd), kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling). 

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de Klant bewijs levert aan Paradise City dat hij/zij verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, kan de Klant in dat geval ook kiezen voor een refund (terugbetaling). 

De bestaande overeenkomst tussen Paradise City en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op terugbetaling door Paradise City van de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald. 

De terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan. 

Indien het evenement is verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de Klant verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, vindt de terugbetaling binnen een redelijke termijn plaats. 

Indien het evenement is geannuleerd, vindt de terugbetaling uiterlijk drie maanden na de buitenwerkingtreding van het Ministerieel Besluit plaats. 

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de Klant. 

Artikel 11: Toepasselijk recht 

De Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. 

Artikel 12: Divers 

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. 

Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door Paradise City BVBA moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden. 

De titels die in de juridische documenten worden gebruikt zijn steeds louter illustratief. Er kan geen juridische waarde uit worden geput. 

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIEN JE DIRECT HET FESTIVAL TERREIN TE VERLATEN. 

CONDITIONS GÉNÉRALES PARADISE CITY FESTIVAL 

Article 1 : Définitions 

Conditions générales : L’ensemble des textes juridiques du site Web, y compris les conditions générales actuelles et, le cas échéant, les conditions de vente, la politique de confidentialité, la politique sur les cookies et les conditions d’utilisation. 

Administrateur : Personne responsable de la gestion du site Web et des services offerts, à l’exception de ceux expressément fournis par d’autres personnes (ex. Paylogic). Dans le cas d’espèce, la personne de l’Administrateur est la même que celle de l’Organisateur. 

Domaine : Partie du Domaine du Château de Ribaucourt situé au 1820 Perk, Kasteelhoekstraat 1 en Belgique que l’Organisateur désignera comme étant accessible aux Festivaliers pendant l’Événement. Le domaine peut également être appelé Le Terrain du Festival. 

Événement : Le festival sous le nom de « Paradise City » aura lieu le vendredi 28 juin 2024 (du vendredi 14h00 à 01h00), samedi 29 juin 2024 (du samedi 12h00 à dimanche 01h00), et le dimanche 30 juin 2024 (du dimanche 12h00 au dimanche 23h00) au Domaine et qui, entre autres, promu le long du site Web.

Festivalier: Personne participant légalement à l’événement. Le festivalier peut également être désigné, selon le contexte, comme « acheteur». 

Utilisateur : Toute personne qui visite le site Web, qu’il soit destiné à des fins d’information seulement et/ou aux fins d’obtenir les services offerts. 

Plaintes : Les plaintes concernant l’utilisation du site Web et/ou les services offerts sur le site Web sont adressées directement à l’Organisateur à son adresse (PARADISE CITY SPRL, Clovislaan 23, 1000 BRUXELLES) ou à son adresse e-mail (info@paradisecity.be). Le cas échéant, l’Organisateur enverra ces Plaintes aux responsables. 

Organisateur : Personne responsable de l’organisation de l’Evénement. L’Organisateur est la Société Privée à Responsabilité Limitée Paradise City avec siège social à 1000 BRUXELLES, Clovislaan 23 et avec le numéro de société 0422.500.029. Contact : info@paradisecity.be 

Paradise City SPRL : La société à responsabilité limitée Paradise City dont le siège social est situé à 1000 BRUXELLES Clovislaan 23 et dont le numéro d'entreprise est 0422.500.029. Contact : info@paradisecity.be Il est également le gestionnaire du site Web et l'organisateur. 

Paylogic : Responsable de la plate-forme de paiement incluse sur le site Web, par laquelle un utilisateur peut acheter des Billets d'accès et des Crédits de nourriture et de boissons pour l'Événement. 

Billet d'accès : Billet officiel et valide du festival donnant accès à un ou plusieurs jours de l'événement selon le choix fait par l'Acheteur (billet combiné ou billet à la journée). 

Site web : Site Web (http://paradisecity.be), y compris les sous-domaines. 

Article 2 : Champ d'application des conditions générales et de l'abonnement 

Les Conditions Générales régissent toute utilisation du site Web, y compris les services offerts via le site Web et s'appliquent dans le cadre de l'achat du Billet d'accès. Dès que l'on entre sur le site Web en tant qu'Utilisateur, on déclare être d'accord avec les présentes Conditions Générales. Par la présente, en tant qu'Utilisateur, on déclare être en droit de s'engager à respecter les présentes Conditions Générales, ou de prendre cet engagement sous la supervision et avec le consentement d'une personne qualifiée. 

L'administrateur peut à tout moment décider de modifier les Conditions Générales de façon unilatérale, sans que cela ne donne lieu à aucune forme de compensation. 

L'Utilisateur et le Festivalier s'engagent à prendre régulièrement connaissance des éventuelles modifications des Conditions Générales. 

Article 3 : Utilisation du site Web 

Chaque utilisateur du site Web, y compris les services, est conscient que cette utilisation se fait toujours à ses propres risques. Le site Web peut être visité "en l'état", c'est-à-dire sans aucune garantie ou condition (implicite ou explicite). Toutes les mesures nécessaires et raisonnables ont été prises pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité du Site web sans toutefois fournir de garanties absolues. Il est donc possible que l'Utilisateur subisse des dommages à la suite "d’erreurs" et/ou de virus ou d'éléments nuisibles similaires qui affectent le site Web et/ou les serveurs. L'Administrateur n'est pas responsable des dommages, y compris, sans limitation, toutes les pertes, interruptions de travail, dommages aux programmes ou autres données sur le système informatique, le matériel, les logiciels ou autres de l'Utilisateur résultant de l'utilisation du site Web, y compris de ses services et ce notamment en raison de liens ou d'hyperliens. 

En outre, le Site web est proposé en fonction de sa disponibilité. Aucune garantie n'est donnée quant à l'accessibilité du site et des services offerts. Toutes les mesures raisonnables seront prises pour minimiser le risque de pannes et/ou d'interruptions, mais l'Administrateur ne sera en aucun cas responsable des dommages résultant d'un accès inadéquat au site Web et à ses services. 

Il est possible que certains contenus puissent être téléchargés via le site Web. Tout téléchargement à partir du Site Web est toujours aux risques et périls de l'Utilisateur et les dommages résultant de la perte de données ou de la détérioration du système informatique sont entièrement et exclusivement à la charge de l'Utilisateur. 

Les utilisateurs et les tiers doivent s'abstenir de toute action qui pourrait mettre en danger l'utilisation de ce Site web. Dans le cas où une telle action compromettrait le bon fonctionnement et/ou le caractère sûr du site Web (y compris les services) et/ou entraînerait une mauvaise accessibilité du site Web, la personne responsable est la seule personne personnellement et intégralement responsable de tout dommage causé. Si la personne responsable est un Utilisateur, elle a l'obligation d’indemniser Paradise City SPRL contre toute réclamation formulée par des tiers à son encontre. 

Enfin, le site Web contient de nombreuses références à d'autres Sites web et/ou portails de communication électronique qui ne sont pas sous le contrôle effectif de Paradise City SPRL. Le fait de placer une telle référence ne signifie pas automatiquement que Paradise City SPRL est d'accord (implicitement) avec le contenu de ces sites web. Ces références sont donc à la charge et aux risques de l'Utilisateur qui doit cliquer dessus et les consulter. Paradise City SPRL n'est pas responsable de toute forme de dommage qui en résulterait. 

Article 4 : Informations sur le site web 

Paradise City SPRL apporte le plus grand soin au Site web et aux informations qui y figurent. Cela signifie qu'elle prend les mesures nécessaires pour que le Site web soit aussi complet, précis et à jour que possible. Il s'agit d'une obligation de moyens. Il peut donc modifier, compléter ou supprimer le site Web et son contenu à tout moment, sans avertissement. 

Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la qualité des informations figurant sur le Site web. Il est donc possible que l'information ne soit pas complète, suffisamment précise et/ou utile. Paradise City SPRL n'est donc pas responsable des dommages (directs et indirects) résultant des actions entreprises par l'Utilisateur sur la base des informations contenues sur le site Web. Des informations et des fichiers provenant de tiers apparaissent également sur le site. Ces tiers, et non Paradise City SPRL, sont eux-mêmes responsables de la qualité de ce contenu. Paradise City SPRL n'est pas tenue de vérifier ce contenu à l'avance, même si elle le place elle-même sur le site Web. 

Dans le cas où certains contenus du site Web enfreignent la législation applicable et/ou violent les droits de tiers et/ou ne peuvent tout simplement pas être acceptés, il est prié de le signaler le plus rapidement possible à Paradise City SPRL afin qu’elle puisse prendre les mesures appropriées. 

Article 5 : Politique de protection de la vie privée 

La politique de confidentialité suivante s'applique au Site web et concerne le traitement des données personnelles par Paradise City SPRL. 

La présente politique de protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel qui y est lié ont été élaborés conformément à Loi du 30 juillet 2018 relative àla protection des personnes physiques àl'égard des traitements de données àcaractère personnel. 

5.1. Responsable du traitement 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est Paradise City SPRL, dont le siège social est situé à 1000 BRUXELLES Clovislaan 23 et dont le numéro d'entreprise est 0422.500.029. 

Paradise City SPRL fait également appel à des sous-traitants. Le sous-traitant est la personne physique ou morale qui traite les données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Le sous-traitant est responsable du traitement des données personnelles au nom de Paradise City SPRL et du bon fonctionnement technique du site Web (transmission des données). Les personnes qui sont autorisées à traiter les données sous l'autorité directe du responsable du traitement ne font pas partie de cette catégorie. 

Bien entendu, la personne responsable du traitement est extrêmement prudente dans le choix des sous-traitants. Le sous-traitant doit fournir des garanties suffisantes en ce qui concerne les mesures de sécurité techniques et organisationnelles relatives au traitement, et doit respecter les obligations prévues à l'article 16, §1 de la loi sur la protection de la vie privée. 

La personne responsable du traitement n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou corruption des données, d'usurpation d'identité, de vol de données, de virus ou de cheval de Troie, d'injections SQL ou d'autres attaques sur les systèmes informatiques ou les portails en ligne dans le cloud. 

Le sous-traitant décide de manière autonome de l'application la plus appropriée sur le plan technique pour traiter les données, et il le fait sur la base de ses compétences professionnelles. On ne peut pas attendre de la personne responsable du traitement qu'elle ait la même expertise et la même spécialité. 

5.2. Nature des données à caractère personnel traitées et finalités du traitement 

Le Site web peut être visité librement et ce faisant, des informations sur l'organisation, la programmation et les services supplémentaires peuvent être consultées sans qu'il soit nécessaire de fournir des données personnelles. En général, la visite et la consultation du Site web n'entraînent pas automatiquement l'enregistrement et le traitement des données personnelles de l'Utilisateur. Le traitement des données à caractère personnel des Utilisateurs qui visitent et consultent le Site web, est limité aux données dites de navigation, en particulier les données en relation avec le fonctionnement des systèmes d'information avec lesquels le site Web est géré et en relation avec l'utilisation des protocoles de communication sur Internet, qui sont envoyées automatiquement au Site web (comme, par exemple, une adresse IP). Les données de navigation seront effacées après traitement anonyme, mais peuvent être utilisées pour déterminer qui est responsable en cas d'infractions pénales commises à l'encontre ou via le site Web. 

Par ailleurs, Paradise City SPRL enregistre et traite les données personnelles fournies volontairement par l'Utilisateur lorsqu'il/elle utilise les fonctionnalités du site Web et les services offerts via le site Web, tels que, le cas échéant, l'inscription au site Web, l'inscription à la newsletter ou à la base de donnée, l'achat de produits ou de services via le site Web, ... Les données personnelles enregistrées et traitées par Paradise City SPRL concernent les noms et les coordonnées telles que le nom et le prénom, le sexe, l'adresse du domicile, la date de naissance, l'adresse e-mail et d'autres données facultatives. Chaque fois que l'utilisateur fournit des données personnelles, Paradise City SPRL les traitera conformément à la politique décrite et aux obligations légales concernant le traitement des données personnelles. 

Les données personnelles des Utilisateurs du site Web sont traitées d'une part par Paradise City SPRL afin d'optimiser le fonctionnement du site Web et d'autre part à des fins administratives et contractuelles, notamment pour la fourniture des services et fonctionnalités offerts sur le site Web et demandés par l'utilisateur. Dans le cas de la vente de billets, de concours, de newsletter et autres, Paradise City SPRL traite les données personnelles fournies afin de contacter l'utilisateur, si nécessaire. Ces données ne sont bien sûr pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si une inscription a lieu afin de recevoir des services offerts, les données personnelles collectées seront traitées afin de pouvoir recontacter l'utilisateur et lui offrir un service optimal. Ces services peuvent comprendre des éléments tels que le bulletin d'information et la communauté. Enfin, il est également possible que ces données soient utilisées pour informer l'Utilisateur de nouveaux faits, événements et services de Paradise City SPRL. 

5.3. Consentement de l'utilisateur 

En fournissant ses données personnelles via le site Web, l'Utilisateur du site Web donne explicitement l'autorisation à Paradise City SPRL de les traiter aux fins indiquées. Cette autorisation inclut également l'autorisation d'envoyer et de faire traiter les données personnelles par les détenteurs des droits intellectuels de l'Événement et de la marque Paradise City, ainsi que par les détenteurs des noms de domaine du site Web. 

En dehors des catégories de destinataires mentionnées ci-dessus, Paradise City SPRL ne transmet aucune donnée à caractère personnel à des tiers, sauf à la demande expresse des autorités judiciaires et dans les cas où la loi l'impose explicitement. Si Paradise City SPRL souhaite néanmoins transmettre certaines données personnelles à des tiers, un consentement préalable spécifique sera explicitement demandé et l'attention particulière de l'Utilisateur sera attirée sur ce point. Ce qui précède s'applique également au traitement des données personnelles de l'utilisateur en dehors de l'Union Européenne. 

5.4. Sécurité des données à caractère personnel 

Les données personnelles fournies via le site Web sont enregistrées et traitées par un système électronique géré par Paradise City SPRL dans un environnement fermé et sécurisé qui n'est pas accessible au public. Ces données ne sont accessibles qu'à un nombre déterminé de personnes employées par Paradise City SPRL qui sont autorisées à consulter et à traiter les données. 

5.5. Utilisation des cookies 

Le site Web peut utiliser des "cookies", de petits éléments de données qui sont envoyés et stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Ces données sont renvoyées sur le site Web à chaque visite de l'Utilisateur afin de vérifier l'identité de l'Utilisateur. De cette manière, l'utilisation du site web est optimisée et l'utilisateur n'a pas à saisir à nouveau ses données chaque fois qu'il visite le site Web. Les cookies ne donnent à Paradise City SPRL aucun contrôle sur l'ordinateur de l'Utilisateur. Les cookies ne sont pas utilisés pour accéder à des informations sur l'ordinateur de l'utilisateur, ni pour vérifier les activités de l'utilisateur. 

L'utilisateur a la possibilité de configurer lui-même les paramètres de son navigateur concernant les cookies. De cette façon, l'utilisateur peut configurer son navigateur de manière à ce qu'il l'informe chaque fois qu'un cookie est créé. Toutefois, le blocage des cookies peut signifier que le site Web est moins facile à utiliser et que l'utilisateur peut ne pas être en mesure d'utiliser de manière optimale toutes les fonctionnalités et services offerts. 

5.6. Droit d'accès, de rectification et de suppression des données à caractère personnel 

Conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la vie privée, l'utilisateur a le droit de consulter ses données personnelles que Paradise City SPRL traite et de corriger et/ou de compléter toute donnée incorrecte ou incomplète. L'Utilisateur a également le droit de faire supprimer ses données personnelles de la base de données de Paradise City SPRL, ainsi que de s'opposer au traitement de ses données pour des motifs légitimes. L'Utilisateur qui souhaite faire valoir ses droits doit toujours le faire savoir à Paradise City SPRL par écrit, clairement et de manière motivée, au moyen d'une demande datée et signée dans laquelle il prouve son identité. 

En cas de questions concernant le traitement des données personnelles par Paradise City SPRL, ou si vous souhaitez faire usage des droits dont vous disposez en vertu de la loi sur la protection de la vie privée, vous devez contacter Paradise City SPRL, avenue Clovis 23, 1000 Bruxelles, Belgique ( info@paradisecity.be). 

En ce qui concerne l'utilisation des données personnelles pour informer l'Utilisateur sur les nouveaux faits, événements et services de Paradise City SPRL, si l'utilisateur ne souhaite plus recevoir de telles informations, il peut le signaler au webmaster du site Web. Un lien permettant de se désabonner des bulletins d'information, etc. sera également placé dans chaque e-mail d'information envoyé à Paradise City SPRL. 

Article 6 : Billet d'entrée 

Le Billet d'entrée donne accès à l'évènement selon le choix fait par l'Acheteur (billet combi ou pour une journée). 

Le Billet d'entrée doit être échangé contre un bracelet du festival à l'entrée. Ce n'est qu'avec ce bracelet que vous aurez accès au Site du festival. 

L'Organisateur n'est pas responsable de la perte ou du vol du Billet d'entrée et/ou du bracelet du festival. Dans ce cas, aucun nouveau Billet d'entrée ou bracelet du festival ne sera délivré au Festivalier et aucun remboursement ne sera effectué. 

Les prix des Billets d'entrée sont ceux indiqués sur le site, toujours exprimés en euros (TVA et taxes comprises, hors frais de service). 

Un prix exprimé pour un Billet d'entrée ne constitue pas une garantie ou un engagement pour l'avenir. 

L'Organisateur se réserve le droit de modifier les conditions et les prix des Billets d'accès à tout moment, sans aucune formalité ni préavis. 

En l'absence de paiement immédiat, il n'y a pas de réservation pour le Billet d'entrée. La réservation est définitive une fois que le paiement a été effectué. À partir de ce moment, l'achat est définitif et le Billet d'entrée n'est ni remboursable ni échangeable. 

Une fois la réservation effectuée, l'organisateur enverra un courriel de confirmation avec le Billet d'entrée demandé en pièce jointe au format PDF. Le fichier PDF doit être imprimé et constitue le seul Billet d'entrée valable. 

L'acheteur est tenu d'examiner attentivement l'e-mail de confirmation dès sa réception afin de détecter d'éventuelles erreurs et de les signaler à Paradise City SPRL à 1000 BRUXELLES Clovislaan 23 dans les 7 (sept) jours ouvrables, faute de quoi tout droit de recours sera caduc (info@paradisecity.be). 

Seul l’acheteur du billet d'entrée initial sera autorisé à accéder à l'Événement. L’acheteur doit être en mesure de relier son identité à celle figurant sur le billet. 

Le titulaire d'un Billet copié se verra refuser l'accès. Le Festivalier est responsable et doit s'assurer que son Billet d'entrée n'est pas copié. 

En tant que consommateur, le Billet d'entrée au festival ne donne pas le droit au participant de renoncer à l'achat effectué. Le droit de rétractation ne s'applique pas car il concerne un service de loisirs, en cas d’espèce la réservation de billets, qui, par ailleurs, est effectuée immédiatement. 

En acceptant les Conditions Générales, l'Utilisateur, en tant que consommateur, déclare explicitement qu'il n'a plus le droit de se rétracter dès que Paradise City SPRL a exécuté le contrat. La réservation est exécutée immédiatement et automatiquement après le paiement. 

Les billets d'entrée ne peuvent être achetés que via le site web. 

Toute autre forme d'achat d'un Billet d'entrée n'est pas officielle et ne relève en aucun cas de la responsabilité de l'Organisateur. 

Dans le cas où un Billet d'entrée n'aurait pas été acheté par le Festivalier via le site Web, l'Organisateur se réserve le droit de refuser au Festivalier l'accès à l'Événement et donc à l'enceinte du Festival. A cette fin, l'Organisateur se réserve le droit de vérifier l'identité du Festivalier à l'entrée du Site du festival. Si aucune preuve d'identité valable ne peut être fournie, l'accès à l'Événement sera refusé sans droit au remboursement du Billet du festival ou à une compensation supplémentaire. Par preuve d'identité valable, on entend une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire en cours de validité. Les copies ne seront pas acceptées. La loi sur la sécurité s'applique ici. 

L'entrée à l'événement peut être accompagnée d’une fouille de sécurité. 

La sécurité a le droit de demander au détenteur d'un Billet d'entrée du même sexe une éventuel fouille des vêtements et des bagages dans l'intention d'intercepter des objets interdits. Lorsque de tels objets sont trouvés, la sécurité a le droit de les saisir. Si le détenteur d'un Billet d'entrée refuse de se soumettre à un balayage et/ou une fouille des vêtements et des bagages, il se verra refuser l'entrée à l'Événement. 

Paradise City SPRL a également le droit d'annuler des Billets d'entrée dès qu'elle détermine que, malgré l'interdiction, des Billets d'entrée sont mis en vente. Suite à l'annulation, le Billet d'entrée devient inutilisable, même pour l'Acheteur initial. L'annulation ne donne droit à aucune forme de remboursement. Tous les frais résultants de l'annulation seront à la charge de l'Acheteur. 

La plateforme de paiement par laquelle l'Achat du ticket d'accès est effectué est gérée par Paylogic qui est responsable de la bonne exécution de la transaction d'achat. 

Paylogic est un professionnel fiable et l'Organisateur ne peut être tenu responsable de toute erreur ou omission provenant de Paylogic. 

Lors de l'achat du Billet d'entrée, l'Utilisateur sera également invité à accepter les Conditions Générales de Paylogic. 

Article 7 : Crédits alimentaires et boissons 

Lors de l'achat du Billet d'accès via le site Web, l'Utilisateur pourra acheter des "Crédits alimentaires et boissons" dans les conditions exprimées en euros (TVA et taxes comprises, hors frais de service) sur le site Web. 

Les "crédits de nourriture et de boissons" achetés à l'occasion de l'achat du Billet d'entrée via le site Web seront rechargés à l'entrée sur la puce située sur le bracelet du festival. 

Des "crédits nourriture et boisson" peuvent également être achetés et rechargés sur le Site du festival, pendant l’Événement, dans les points d'achat prévus à cet effet. 

Les termes et conditions des "Crédits alimentaires et boissons" sur le site Web ne constituent pas une garantie ou un engagement pour l'avenir. L'Organisateur se réserve le droit de modifier les conditions des "Crédits alimentaires et boissons" à tout moment, sans aucune formalité ni préavis. 

Avec les le bracelet chargé, le Festivalier peut ensuite acheter des consommations en offrant leur bracelet aux vendeurs des stands de nourriture et de boissons sur le Terrain du festival qui débiteront les Crédits en conséquence. 

Les "Crédits alimentaires et boissons" non consommés seront exceptionnellement remboursés par l'Organisateur en accédant à la page web du Site Web (http://paradisecity.be), en remplissant le formulaire électronique (y compris la notification du numéro de compte sur lequel le solde des "Crédits alimentaires et boissons" peut être déposé) dans un délais précisé sur le site web, et en payant les frais administratifs du remboursement. 

"Les Crédits de nourriture et de boissons" achetés pour une édition de l'Événement ne peuvent être utilisés à l'occasion d'Événements ultérieurs. 

Article 8 : Droits de propriété intellectuelle et droits des portraits 

Le site Web et son contenu, au sens le plus large du terme (photographies, vidéo, audio, texte, idées, notes, dessins, articles, etc.) sont protégés par le droit d'auteur, le droit des logiciels, le droit des bases de données, le droit des dessins et modèles et les autres droits de propriété (intellectuelle) applicables. Le caractère technique du site Web lui-même est protégé par le droit d'auteur, le droit des logiciels et le droit des bases de données. Chaque nom commercial que nous utilisons sur les sites Web est également protégé par la loi sur les noms commerciaux ou le droit des marques applicable. 

Chaque Utilisateur se voit accorder un droit limité d'accès, d'utilisation et d'affichage des sites Web et de leur contenu. Ce droit accordé est non exclusif, non transférable et ne peut être utilisé que dans un cadre personnel et non commercial. 

Les Utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser et/ou à modifier les droits de propriété intellectuelle décrits dans le présent article, sans l'autorisation expresse préalable du titulaire des droits. 

En participant à l'Événement et en entrant dans l'enceinte du Festival, le Festivalier cède ses droits sur son portrait. Le Festivalier renonce donc totalement à tout recours contre l'Organisateur à l'occasion de la prise ou de la diffusion de son image/portrait (photos ou vidéo) sur le site Web ou tout autre support, que ce soit à des fins promotionnelles ou non. 

Les photos ou les films réalisés par le Festivalier sur le Site du festival ne peuvent être utilisés à des fins commerciales ou publiques, sauf autorisation écrite de l'Organisateur. 

Article 9 : Code de conduite 

Seul le premier fournisseur du Billet d'entrée original aura accès à l'enceinte du Festival. Le détenteur d'un ticket de Festival copié se verra refuser l'entrée. Le festivalier veillera donc à ce que personne ne puisse copier son Billet d'entrée. 

Sont interdits sur le terrain du Festival, cette liste n'étant ni exhaustive ni restrictive : 

- bouteilles avec des bouchons vissés ; 

- déodorant ou parfum dans de grands flacons ou des vaporisateurs (les produits cosmétiques dans de petits flacons sont autorisés - max. 50ml) ; 

- médicaments sans justification par un certificat médical ; 

- verre ; 

- boîtes de conserve et canettes ; 

- camelbak ; 

- objets tranchants ; 

- armes ; 

- alcool ; 

- animaux ; 

- équipements professionnels de sonorisation, de cinéma, de vidéo et de photographie (autres que les smartphones) ; 

- selfie-sticks; 

- briquets ; 

- feux d'artifice ; 

- bancs, chaises (pliantes) ; 

- parapluies ; 

- bouteilles de gaz ou conteneurs ; 

- lasers ; 

- drones ; 

- bannières ou objets comportant des textes et/ou des expressions discriminatoires et/ou provocatrices qui peuvent être utilisés comme moyen de troubler la paix publique, de mettre en danger la sécurité de la foule et/ou de causer des dommages aux personnes et aux biens - et tout autre objet qui pourrait être considéré comme dangereux par l'organisation. 

Avant d’accéder au terrain, l'accès peut être légalement intercepté ; en cas de refus, l'accès est interdit. 

Le Festivalier se conformera à tout moment aux directives qui lui seront données par l'Organisateur ou ses employés, y compris les agents de sécurité. 

L'Organisateur, ses employés, les hôtes de scène, les artistes, leurs agents et employés ne peuvent être tenus pour responsables des dommages, pertes ou vols, ni des accidents qui pourraient survenir. 

Les ventes officielles de marchandises du festival ont lieu uniquement sur le site du festival ou sur le site web. 

Il est interdit de distribuer des gadgets, des échantillons ou tout autre produit à l'entrée / à proximité / sur le terrain du Festival, sauf accord écrit préalable. 

Le règlement de la police interdit la distribution de prospectus sur le festival, dans ses environs et à proximité. 

Les Festivaliers ne sont pas autorisés à vendre quoi que ce soit sur le site du Festival ou dans ses environs. 

La vente de nourriture, de boissons, de marchandises et autres est exclusivement réservée aux personnes (personnes physiques ou morales) qui sont autorisées à le faire par l'Organisateur. 

En achetant un Billet d'entrée, le Festivalier confirme explicitement qu'il est lié par le règlement du festival, y compris le code de conduite en vigueur. Toute infraction sera sanctionnée. L'Organisateur se réserve le droit de refuser à tout moment l'accès au site du Festival à toute personne, ou de le supprimer, s'il existe des raisons fondées pour le faire. En cas de violation du règlement ou des présentes Conditions Générales, le Festivalier en est le seul responsable. Le festivalier doit indemniser l'Organisateur, ses employés, les hôtes de scène, les artistes, leurs agents et employés de toutes les conséquences possibles d'une violation des Conditions Générales et du niveau de diligence commun, y compris les demandes de tiers. En outre, l'Organisateur se réserve le droit de prendre lui-même les mesures (juridiques) appropriées. 

Article 10 : Politique en matière de drogue 

La possession et l'utilisation de drogues sont interdites sur le site du Festival. Avant d'entrer sur le site du Festival, il est possible de scanner légalement ; en cas de refus, l'entrée au site du Festival sera interdite. Toute personne enfreignant les règles se verra refuser l'accès au site du Festival. Sans exception, les services de sécurité seront immédiatement informés. Les délinquants graves peuvent être poursuivis. 

Article 11 : Responsabilité - annulation - force majeure - modification du programme 

Sauf en cas d'inexécution d'une obligation constituant l'une des principales prestations de l'accord, l'Organisateur, ses représentants ou ses préposés ne sont responsables de tout manquement qui leur est imputable qu'en cas de faute intentionnelle et de négligence grave, qu'elle soit de nature contractuelle ou non contractuelle. 

Sauf en cas de dommage corporel et de décès, la responsabilité totale de l'Organisateur, de ses employés ou agents en cas de dommage direct est en tout état de cause limitée à l'indemnisation et ne dépasse jamais la valeur du service fourni, à savoir le Billet d'entrée, de plus, la responsabilité pour toute forme de dommage indirect est expressément exclue. 

La responsabilité en cas de force majeure est totalement exclue. On entend par force majeure toute circonstance indépendante de la volonté de l'Organisateur, qui empêche même temporairement l'Organisateur d'exécuter tout ou partie de ses obligations. 

L'Organisateur n'est pas responsable des obligations de ses partenaires, y compris Paylogic. 

Tout tiers (y compris les Festivaliers) qui, du fait d'une faute qui lui est imputable, met en cause la responsabilité de l'Organisateur, y compris ses employés et ses partenaires, doit les indemniser intégralement et à première demande de toute réclamation des victimes et des personnes ayant subi un dommage. L'obligation d'indemnisation signifie que le Festivalier doit à tout moment intervenir volontairement dans tout litige et/ou procédure judiciaire intentée contre l'Organisateur, y compris ses employés et partenaires, par un tiers et doit en supporter lui-même les conséquences financières. 

En cas d'annulation de l’Événement, le prix du billet sera remboursé à la personne ou à la société qui a passé la commande. 

Toutefois, si l'annulation résulte d'un cas de force majeure - c'est-à-dire de toute situation indépendante de la volonté de l'Organisateur qui l'empêche, même temporairement, d'exécuter tout ou partie de ses obligations - l'Organisateur n'est pas tenu de permettre le déroulement de l’Événement, en fonction bien sûr de la situation. Il n'y aura pas de remboursement ou d'indemnisation en cas de force majeure sous réserve de l’article 11bis . 

Les modifications apportées au programme ne donnent pas droit à un remboursement partiel ou total du Billet d'entrée. En cas de modification du programme, l'Organisateur s'efforcera, dans la mesure du possible, de proposer une alternative. 

Article 11bis : annulation en raison du Covid-19 

Ces conditions sont basées sur la décision ministérielle du 19 mars 2020 (incluant les modifications apportées le 7 avril 2020). La décision ministérielle fixe les règles relatives aux remboursements et aux bons d’achats pour les événements qui ont été reportés ou annulés en raison des mesures prises contre la propagation du coronavirus. Cette décision peut être consultée ici : Décision ministérielle du 19 mars 2020 

Les présentes conditions générales s’appliquent exclusivement à la vente de billets qui donnent accès à l'événement Paradise City festival de Paradise City et au titulaire d’un ou plusieurs billet(s) (ci-après : « Client »). Les « achat complémentaires », tels que les jetons et les marchandises ne sont pas couverts par ces conditions générales. Pour achats complémentaires, les conditions générales de vente initiales restent applicables dans leur intégralité. 

Le choix fait par le Client est contraignant et s'applique à tous les billets de la commande initiale sauf pour les bons d’achat qui peuvent être demandé par ticket. Le choix du Client remplace et modifie l’accord existant entre Paradise City et le Client. 

1) Dans le cas où le Client choisit de faire un don complet 

Dans le cas où un événement de Paradise City ne pourrait pas avoir lieu en raison de la crise du Coronavirus, le client peut choisir de convertir les billets achetés pour l’entrée à l’événement en question de Paradise City en un don au bénéfice de Paradise City. 

L’accord existant entre Paradise City et le client concernant la commande initiale sera annulé et remplacé par ce choix. Le client accepte que sa commande initiale soit annulée et que son droit d'accès à l'événement en question soit supprimé. Le client accepte également que le montant du remboursement auquel il a initialement le droit en raison de l'annulation de sa commande soit converti en don au bénéfice de Paradise City. Par conséquent, il n'y a aucune autre obligation (mutuelle) entre Paradise City et le Client. 

2) Dans le cas où le Client choisirait d’obtenir un bon d’achat 

Dans le cas où un événement ne pourrait pas avoir lieu en raison de la crise du Coronavirus est reporté dans les deux ans suivant la date initiale ou qu’une activité présentant les mêmes caractéristiques essentielles est organisée pendant cette période, le client peut choisir de bénéficier d’un bon d’achat. 

L'accord existant entre Paradise City et le client au sujet la commande initiale sera modifié par ce choix. Le client accepte que sa commande initiale soit annulée et que son droit d’accès à l’événement en question soit supprimé. Le client accepte également qu’à la suite de son choix, il perde son droit d’obtenir un remboursement du montant payé pour le billet d'entrée d'origine. Le Client accepte de recevoir un bon d'achat. 

Le bon sera envoyé accompagné d’un code de réduction à l’adresse électronique avec laquelle l’achat initial a été effectué. 

L'e-mail contenant le code de réduction sera envoyé au client à partir du mois de Juin 2020 (ou plus tôt si possible). 

Aucun frais ne sera facturé pour la livraison du bon. 

Le bon indique qu'il a été délivré à la suite de la crise du Coronavirus 

La valeur (crédit) du bon comprend la valeur totale du montant payé pour le billet d'entrée d'origine. 

La valeur du bon peut être utilisée pour acheter un produit de Paradise City pendant une période de deux ans à compter de la date de l'événement initiale. 

Le Client n’aura pas à payer de frais supplémentaires pour assister au nouvel événements. 

Si le bon d’achat n’est pas utilisé dans la limite de validité sa valeur sera considérée comme une donation. 

Si la valeur du bon n’est pas suffisante pour couvrir la nouvelle commande, la différence sera payée par le Client. Si la valeur du bon est supérieure à la nouvelle commande, le solde sera versé au Client sous la forme d’un nouveau bon. 

Si le Client opte pour un don partiel, la valeur du bon sera réduite du montant résultant de l’application du pourcentage correspondant sur le montant de la commande initiale, tel qu’indiqué par le Client. Par exemple : si le client fait un don de 50% de la valeur du coupon initial de 100 Euros, le Client recevra un crédit de 50 Euros sur le bon. 

3) dans le cas où le Client choisirait d'obtenir un remboursement 

En cas d’annulation d’un événement qui ne peut avoir lieu en raison du Coronavirus (c’est-à-dire qui ne peut pas être reporté dans les deux ans suivant la date d'origine et une activité présentant les mêmes caractéristiques essentielles ne peut pas non plus être organisée au cours de cette période), le Client peut choisir de se faire rembourser. 

En cas de report d’un événement qui ne peut avoir lieu en raison du Coronavirus dans les deux ans qui suivent la date initiale ou de l’organisation d'une activité ayant les mêmes caractéristiques au cours de cette période, et si le Client fournit des preuves à Paradise City qu’il/elle n'est pas en mesure d'assister à l'événement/l'activité à la nouvelle date, le Client peut choisir un remboursement. 

L’accord existant entre Paradise City et le client concernant la commande initiale sera ainsi être résolue. Le client accepte sa commande initiale soit annulée et que son droit d'accès à l'événement en question soit donc caduc. En retour, le client a droit à un remboursement par Paradise City de la valeur totale du montant payé à l’occasion de la commande initiale. 

Le remboursement du montant payé pour le billet original sera effectué en utilisant le même mode de paiement que celui de l’achat initial. 

Si l'événement a été reprogrammé dans les deux ans qui suivent la date initiale ou si une activité présentant les mêmes caractéristiques essentielles est organisée au cours de cette période, et le client est incapable d'assister à l'événement / activité à la nouvelle date, le remboursement sera effectué dans un délai raisonnable. 

Si l'événement a été annulé, le remboursement aura lieu au plus tard trois mois après la date d’expiration de la décision ministérielle. 

Si le Client opte pour un don partiel, la valeur du bon sera réduite du montant résultant de l’application du pourcentage correspondant sur le montant de la commande initiale, tel qu’indiqué par le Client. Par exemple : si le client fait un don de 50% de la valeur du coupon initial de 100 Euros, le Client recevra un crédit de 50 Euros sur le bon. 

Article 12 : Droit applicable 

Les Conditions Générales sont exclusivement régies et interprétées conformément au droit belge. Les litiges sont de la compétence des tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles. 

Article 13 : Divers 

Si le fonctionnement ou la validité d'une ou de plusieurs des dispositions ci-dessus des présentes Conditions Générales sont compromis, cela n'affectera pas la validité des autres dispositions du présent accord. 

Tout rejet de responsabilité de la part de Paradise City SPRL doit toujours être interprété de la manière la plus large possible. 

Les titres utilisés dans les documents juridiques sont toujours purement illustratifs. Aucune valeur juridique ne peut en être tirée. 

EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS GÉNÉRALES, L'ACCÈS SERA REFUSÉ SANS REMBOURSEMENT DU BILLET D'ENTRÉE. SI L'ACCÈS EST REFUSÉ, VOUS DEVEZ QUITTER LE SITE DU FESTIVAL IMMÉDIATEMENT.